Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

Märka puude taga inimest

  

Meie teenused

Erihoolekandeteenused

Erihoolekandeteenused on mõeldud täisealistele, v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele inimestele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäiresttulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi.

Erihoolekandeteenustele suunatakse inimene alates 18. eluaastast, järjekorda võetakse alates 16. eluaastast.

 

Psüühilise erivajadusega inimeste erihoolekandeteenused on:

 • igapäevaelu toetamise teenus
 • töötamise toetamise teenus
 • toetatud elamise teenus
 • kogukonnas elamise teenus
 • ööpäevaringne erihooldusteenus, sh ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega isikule, sügava liitpuudega isikule ja kohtumääruse alusel teenusele paigutatud isikule.

Teenusele suunamine

Toetavatele erihoolekandeteenustele saab nii psühhiaatri hinnangu kui rehabilitatsiooniplaani alusel. Ööpäevaringsele erihooldusteenusele, v.a kohtumäärusega teenusele, saab üksnes rehabilitatsiooniplaani alusel, kus on täpsustatud isiku vajadus vastavalt sihtgrupile.

Erihoolekandeteenusele saamiseks tuleb esitada taotlus erihoolekandeteenuse saamiseks (pdf, 195 kB) sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale (vastuvõtuaeg tuleb eelnevalt kokku leppida). Taotlusele tuleb kindlasti lisada teenuseosutaja või maakond, kus soovitakse teenust saada. Eestkostja olemasolul tuleb taotlusele märkida ka eestkostja andmed.

Taotluse võib

 • täita riigiportaalis eesti.ee
 • saata e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 • saata postiga või viia juhtumikorraldajale
 • täita sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Sotsiaalkindlustusamet otsustab erihoolekandeteenuse osutamise või sellest keeldumise, v.a kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku puhul, 15 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Lähemalt saab erihoolekandeteenuste saamise tingimuste kohta lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Igapäevaelu toetamise teenus

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda osutab igapäevaelu toetamise teenust. Vastavalt tegevusloale on  võimalik üheaegselt osutada teenust kuni 50 isikule. 2021. aastal osutab koda teenust 39 isikule.

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise käigus

kujundatakse isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;

juhendatakse isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;

juhendatakse isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;

juhendatakse isikut tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;

kujundatakse isiku tööoskusi ja võimaldatakse isikule töö tegemise harjutamist;

nõustatakse isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid, igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades;

toetatakse teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikuid toetavate gruppide tegutsemist isikute juhendamise ja nõustamise kaudu;

kaasatakse isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Õigus saada igapäevaelu toetamise teenust on täisealisel isikul,  kes vastab järgmistele tingimustele:

1)isikul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;

2)isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

Kohaliku omavalitsuse üksus on kohustatud tagama teenuseosutaja kasutuses või omandis olevate ruumidega seotud kulude katmise kohaliku omavalitsuse kehtestatud ulatuses.

Igapäevaelu toetamise teenust võib osutada teenust saama õigustatud isiku eluruumides või muudes nimetatud teenuse osutamiseks sobivates kohtades.

Hinnangu igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kestuse ja tegevuste soovitusliku sageduse kohta kuus annab ning raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire olemasolu, sealhulgas diagnoosi märgib psühhiaater või rehabilitatsiooniteenuse osutaja Sotsiaalkindlustusametile esitatavas kirjalikus hinnangus või rehabilitatsiooniplaanis.

Igapäevaelu toetamise teenuse sisuks olevaid tegevusi viiakseteenust saama suunatud isiku suhtes vahetult ellu või tema lähedasi, sealhulgas temaga koos elavaid isikuid nõustatakse suunamisotsuses nimetatud soovituslikus mahus, kuid vähemalt neli tundi kuus. Teenuseosutaja on kohustatud pidama arvestust tundide üle, millal isikule või tema lähedastele teenust vahetult osutati.

Igapäevaelu toetamise teenuse alustamisel peab teenuseosutaja teavitama õigustatud isikut, millistel päevadel ja kellaaegadel teenust osutatakse.

Igapäevaelu toetamise teenuse osutaja tagab ühe täistööajaga tegevusjuhendaja olemasolu kümne teenust saama suunatud isiku kohta.

Suunamiskirja teenusele väljastab Sotsiaalkindlustusameti piirkondlik juhtumikorraldaja


Igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks vajalikud dokumendid

* isiku taotlus
* eriarsti hinnang

* isikut tõendava dokumendi koopia

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevusjuhendajad abistavad vajadusel vajalike dokumentide koostamisel.

Tegevusjuhendajad Kairit Numa, Ülle Kaljuvee, Raine Lahtvee, Heli Puusta,Aet Olle.

Õigusabi

Vajad õigusabi?

Eesti Puuetega Inimeste Kojas saavad õigusabi inimesed, kellel on tuvastatud keskmine, raske või sügav puue ning ka nimetatud sihtgrupiga seotud pereliikmed või hooldajad töövõime või puude raskusastme hindamist puudutvates küsimustes.

Meie koostööpartner Õigusteenuste Büroo pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele üle Eesti. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil:53 850 005 (E-N
09:00 - 17:00)

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

 

 

 

 

Pikaajaline kaitstud töö

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda pakkus pikaajalise kaitstud töö teenust  aastatel 2016 - 2022. 

Pikaajalise kaitstud töötamise teenus (edaspidi PKT teenus) on loodud inimeste jaoks, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei ole võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Teenuse eesmärgiks on pakkuda neile inimestele töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas.

Töötamisel kaitstud tingimustes võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivad töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning talle on sealjuures tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. Kaitstud töötamise teenust pakutakse selle jaoks spetsiaalselt loodud töökohtades sobivas keskkonnas teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas avatud tööturul.

PKT teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet, kes läbi riigihangete leiab teenusepakkujad – klientidele kaitstud tingimustes töötamise võimalust pakkuvad organisatsioonid. Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist:

         TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, alategevus „Kaitstud töötamise teenuse väljaarendamine ja osutamine“.

      

Pikaajalise kaitstud töö teenus käivitati Sotsiaalkindlustusametis 2016. aastal. Esimesel aastal osutas pikaajalise kaitstud töö teenust 26 asutust 14 Eesti maakonnas, kaitstud tingimustel töötamise teenusel osales 474 klienti.

Teenuse korraldus

 

 Teenusepakkujaid on üle Eesti kõigis maakondades, va Hiiumaal. Klientidel on kaitstud töö teenusel võimalik käia ligi 50 erinevas asukohas.

 

Pikaajalise kaitstud töö teenus jaguneb kolmeks etapiks.

 • I etapis toimub teenusele saabunud inimese töösuutlikkuse hindamine, töökoha ja tööfunktsioonide kohandamine ja tööoskuste kujundamine.  I etapp kestab 4 kuni 6 kuud.
 • II etapp - inimene töötab kaitstud tingimustes, seejuures on talle teenuse­osutaja poolt tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja toetus. II etapp kestab 3 aastat.
 • III etapp – inimene töötab avatud tööturul vüi teenuseosutaja juurde loodud töökohal. Teenuseosutaja toetab kaitstud töökohast avatud tööturule siirdunud klienti nii tööle asumisel kui hiljem.  Teenuseosutaja tugi kliendile väheneb ajas järkjärgult. III etapp kestab kuni inimene vajab töötamiseks pidevat tuge ja toetust vähemalt 4 tundi kalendrikuus. 

 

Kellel on õigus saada pikaajalise kaitstud töö teenust?

(õigustatus teenusele)

Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatavat pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse vähenenud töövõimega tööealisele inimesele, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani);
 • isikul on vähemalt üks alljärgnevatest terviseprobleemidest:
  • isikul on diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire,
  • isikul on liitpuue,
  • isikul on nägemispuue,
  • isik on läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
 • isikul on tuvastatud puuduv töövõime või ta on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel;
 • isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas esimese etapi lõpuks.

Pikaajalise kaitstud töö teenuse saaja ei tohi samaaegselt saada järgmisi teenuseid:

 • töötamise toetamise teenust (Sotsiaalkindlustusametist);
 • lühiajalise kaitstud töö teenust (Töötukassast).

Teenuse taotlemine:

 

Pikaajalise kaitstud töö teenusele saamiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal esitada Sotsiaalkindlustusametile pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus. Taotluse vormi leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/muud-blanketid.

Taotlust saab esitada e-posti teel, postiga ja Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

E-posti aadress:  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Postiaadress: Lai 14, 80010 Pärnu

Pikaajaline kaitstud töö

Põlvamaal osutab pikaajalise kaitstud töö teenust SA Maarja küla. 

 

Täpne info  kaitstud töö teenuse ja selle taotlemise kohta on leitav Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

 

Toetatud elamine

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda osutab toetatud elamise teenust.

Vastavalt tegevusloale saab Koda osutada teenust maksimaalselt 25 isikule. 2021. aastal osutatakse teenust 22 isikule.

Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Mida teenuse raames tehakse? 

juhendatakse inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel, 

abistatakse ühise elukorralduse reeglites kokkuleppimises ja kokkulepete täitmises kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat inimest,

luuakse võimalused inimese võimalustele ja vajadustele vastava parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutusse andmiseks,

valmistatakse inimest ette iseseisvaks elamiseks ning juhendatakse ja abistatakse teda iseseisvalt elamiseks elamispinna hankimisel. Teenust võib osutada ka inimese enda kodus.

Kellel on õigus toetatud elamise teenust saada?

Toetatud elamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Inimene, kellel on õigus toetatud elamise teenust saada, peab suutma ise enda eest hoolitseda ja tulema juhendamisel toime igapäevaelu toimingutega.

Teenusele suunamist ja teenuse osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA)

Teenuse eest tasumine

Toetatud elamise teenust rahastatakse riigieelarvest, mis tähendab, et inimene ise teenuse eest maksma ei pea. Inimene peab tasuma elamispinna kasutamisega seotud kulude eest.

SKA tasub teenuseosutajale arvete alusel teenuse osutamise eest. Toetatud elamise teenuse maksimaalse riigipoolse maksumuse on kindlaks määranud Vabariigi Valitsus.

Tegevusjuhendajad Kairit Numa ja Jane Oras, Aet Olle.

Põlva Puuetega Inimeste Koja koduleht

Copyright © 2011-2020. Kõik õigused kaitstud.

Kontakt

Telefon: 5257220 (tööpäeviti 8-16) - Kairit Numa

5072667 (tööpäeviti 8-15) - Raine Lahtvee

Email: polvapik@gmail.com