Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

Märka puude taga inimest

  

Teenused ja info

Erihoolekandeteenused

 

Erihoolekandeteenused on mõeldud täisealistele, v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele inimestele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäiresttulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi.

Erihoolekandeteenustele suunatakse inimene alates 18. eluaastast, järjekorda võetakse alates 16. eluaastast.

Psüühilise erivajadusega inimeste erihoolekandeteenused on:

 • igapäevaelu toetamise teenus
 • töötamise toetamise teenus
 • toetatud elamise teenus
 • kogukonnas elamise teenus
 • ööpäevaringne erihooldusteenus, sh ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega isikule, sügava liitpuudega isikule ja kohtumääruse alusel teenusele paigutatud isikule.

Teenusele suunamine

Toetavatele erihoolekandeteenustele saab nii psühhiaatri hinnangu kui rehabilitatsiooniplaani alusel. Ööpäevaringsele erihooldusteenusele, v.a kohtumäärusega teenusele, saab üksnes rehabilitatsiooniplaani alusel, kus on täpsustatud isiku vajadus vastavalt sihtgrupile.

Erihoolekandeteenusele saamiseks tuleb esitada taotlus erihoolekandeteenuse saamiseks (pdf, 195 kB) sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale (vastuvõtuaeg tuleb eelnevalt kokku leppida). Taotlusele tuleb kindlasti lisada teenuseosutaja või maakond, kus soovitakse teenust saada. Eestkostja olemasolul tuleb taotlusele märkida ka eestkostja andmed.

Taotluse võib

 • täita riigiportaalis eesti.ee
 • saata e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 • saata postiga või viia juhtumikorraldajale
 • täita sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Sotsiaalkindlustusamet otsustab erihoolekandeteenuse osutamise või sellest keeldumise, v.a kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku puhul, 40 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Lähemalt saab erihoolekandeteenuste saamise tingimuste kohta lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Sotsiaalteenused ja toetused

Sotsiaalteenuste ja vältimatu sotsiaalabi andmist korraldab kohalik omavalitsus.

Sotsiaalteenuseid on õigus saada:

 • Eesti alalisel elanikul
 • Eestis seaduslikul alusel elaval välismaalasel
 • Eestis viibival pagulasel.

Iga kohalik omavalitsus kehtestab abi andmise korra, mis sisaldab sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldust ja rahastamist ning nende taotlemise tingimusi ja korda. Seega võib erinevates omavalitsustes saada erinevaid sotsiaalteenuseid ning ka reeglid nende saamiseks võivad erineda.

Sotsiaalteenuse saamiseks peab inimene pöörduma oma elukohajärgsesse omavalitsusse, kes teeb otsuse, kas ja millist abi inimene konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidiseks toimetulekuks vajab. Otsus abi andmise või sellest keeldumise kohta peab olema selgelt sõnastatud ja inimesele arusaadavalt põhjendatud.

Kohalikul omavalitsusel on õigus võtta sotsiaalteenuse osutamise eest tasu, mille tingimused ja suuruse otsustab omavalitsus. Tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku majanduslikust olukorrast, kuid tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

Kohaliku omavalitsuse korraldatavad sotsiaalteenused

Kohaliku omavalitsuse (vald, linn, linnaosa) poole võib pöörduda järgmiste teenuste saamiseks:

 

 • koduteenus – täisealise abistamine kodustes toimingutes ja asjaajamises
 • väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – täisealise abistamine ja hooldamine hoolekandeasutuses
 • tugiisikuteenus – täisealise inimese ja/või lapse motiveerimine, juhendamine ja iseseisva toimetuleku arendamine
 • täisealise isiku hooldus – puudega täisealise inimese abistamine õiguste ja kohustuste kandmisel
 • isikliku abistaja teenus – puudega täisealise inimese abistamine igapäevastes toimingutes
 • varjupaigateenus – täisealisele inimesele ajutise öömaja võimaldamine
 • turvakoduteenus – lapsele või täisealisele inimesele ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja kriisiabi võimaldamine
 • sotsiaaltransporditeenus – puudega inimesele kohase sõiduki kasutamise võimaldamine
 • eluruumi tagamine – sobiva eluruumi kasutamise võimaluse loomine inimesele või perele, kes seda ise pole võimeline leidma
 • võlanõustamisteenus – võlgnevus- ja toimetulekuprobleemiga inimese nõustamine võlgnevuste lahendamisel ja ennetamisel
 • lapsehoiuteenus – 1,5–3-aastase lapse ja kuni 18-aastase raske või sügava puudega isikule lapshoiuteenuse tagamine, et toetada lapse hooldusõigust omava inimese toimetulekut ja töötamist.

 

Kui keegi kohaliku omavalitsuse elanikest peaks neid teenuseid vajama, tuleb need abivajajale ka tagada. See tähendab, et kohalikul omavalitsusel pole õigust keelduda nende teenuste korraldamisest oma elanikele.

Riigi korraldatavad sotsiaalteenused

 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus – kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks.
 • Proteeside, ortopeediliste ja muude tehniliste abivahendite ostmise või üürimise osaline kompenseerimine.
 • Erihoolekandeteenused on mõeldud täisealistele isikutele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi.
 • Lepitusteenus – kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud lepitusmenetluse korraldamine ja selle tulemusena sõlmitud kirjaliku kokkuleppe tingimuste täitmise kontrollimine.
 • Ohvriabiteenus – kuriteo, hooletuse või halva kohtlemise või füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud isikute toimetulekuvõime säilitamine või parandamine.
 • Asendushooldus – lapse hooldamine väljaspool tema enda perekonda ehk siis eestkoste, asenduskodu võimaldamine või hooldamine teises perekonnas.

Lisaks neile teenusele saavad lapsed ka mitmeid projektipõhiseid teenuseid. Täpsemat infot saab sotsiaalkindlustusametist infotelefonil 612 1360 või ameti kodulehelt rubriigist “Lapsed, pered” (“Teenused lastele ja peredele”).

Teenused ja toetused KOV-ides

Allpool olevad lingid viivad kohalike omavalitsuste veebilehekülgedele. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda ei vastuta neil lehtedel sisalduva info ajakohasuse ja õigsuse eest.

 

 

 

 

Viimati muudetud 18.11.2018.a.

Põlva Puuetega Inimeste Koja koduleht

Copyright © 2011-2020. Kõik õigused kaitstud.

Kontakt

Telefon: 5257220 (tööpäeviti 8-16) - Kairit Numa

5072667 (tööpäeviti 8-15) - Raine Lahtvee

Email: polvapik@gmail.com